Markkinointirekisteri

Rekisterin nimi

Kemiönsaaren Venekeskus Oyn ("KSVK") markkinointirekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietolaki 19§. Henkilötietojen pitäminen ja käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen vastaanottaa suoramarkkinointia, KSVK:n oikeutettuun etuun, sekä KSVK:n ja rekisteröidyn asialliseen yhteyteen, kun KSVK:lla on oikeus hyödyntää tietoja tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa ja mainonnassa.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään KSVK:n suoramarkkinointiin, etämyyntiin, mielipidetutkimuksiin tai näihin rinnastettaviin toimiin, kuten uutiskirjeiden lähettämiseen.

KSVK:lla on yhteistyökumppaneita, jotka toimivat KSVK:n toimeksiannosta. Valtuutetuilla yhteistyökumppaneilla on oikeus käsitellä KSVK:n markkinointirekisterin tietoja.

KSVK lähettää suoramarkkinointia esimerkiksi sähköpostilla ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

Rekisterin sisältö

Rekisterissä käsitellään luonnollisen henkilön tai rekisteröidyn yrityksen edunsaajan henkilötietoja. Markkinointirekisteri voi edellä mainittujen ryhmien osalta sisältää yhden tai useamman tiedon, joita ovat mm: etunimi, sukunimi, sähköposti, puhelinnumero, äidinkieli, osoitetieto sekä tiedot yrityksestä tai muu asiakkaan itse antama tai hänestä kerätty tieto. Rekisteri sisältää myös mahdolliset asiakkaan ilmoittamat suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Luonnollisen henkilön osalta tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään mm. verkkosivuilla toteutettujen arvontojen, kilpailujen tai täytettyjen lomakkeiden kautta. Henkilötietoja voidaan kerätä tai päivittää myös esimerkiksi KSVK:n asiakasrekisteristä, väestötietojärjestelmästä, puhelinluetteloista sekä muilta henkilötietoja tarjoavilta viranomaisilta tai yrityksiltä.

Yrityksen tai yhteisön edustajan osalta tietoja voidaan kerätä esimerkiksi yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä tai kaupparekisteriselosteesta, Suomen Asiakastieto Oy:n tai Bisnode Oy:n tietokannasta tai yrityksen tai organisaation omilta verkkosivuilta. Tieto on voitu saada myös suoraan puhelimitse tai sähköpostitse yrityksen edustajalta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

KSVK:n markkinointirekisteristä ei luovuteta tietoja yrityksen ulkopuolisille tahoille. Mahdolliset tietojen luovutukset viranomaisille tehdään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa KSVK:n yhteistyökumppaneille tai alihankkijoille, mikäli asiakkaalle toteutettava palvelu sitä vaatii. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme, että henkilötietoja käsitellään ajantasaisen henkilötietolain mukaisesti ja asiallisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli se on palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin KSVK huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla mm. hyödyntämällä EU:n mallilausekkeita tietojen siirrosta kolmansiin maihin. KSVK ei myy markkinointirekisterin tietoja kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Materiaalit kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla. Tietojen käyttöoikeus on vain KSVK:n henkilökunnalla tai sen edustajilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. KSVK edellyttää, että työntekijät ja yhteistyökumppanit noudattavat vaitiolovelvollisuutta markkinointirekisterin tietoja koskien. Manuaalisessa muodossa oleva materiaali säilytetään KSVK:n käytössä olevassa toimitilassa. Toimitila on lukittu ja vartioitu.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti KSVK:n asiakaspalveluun osoitteeseen info@ksvk.fi

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin, etämyyntiin tai mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä kirjallisesti osoitteeseen 

info@ksvk.fi

Tietosuojaseloste on nähtävänä KSVK:n kotisivuilla.